از سوی معاونت آمار و اطلاعات اعلام شد؛ ارائه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار طی سال های 1384 لغایت 1396 کل کشور و استانها

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار طی سال های 1384 لغایت 1396  کل کشور و استانها از سوی مرکز آمار ایران ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به نقل از معاونت آمار و اطلاعات، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار طی سال های 1384 لغایت 1396 استان فارس به شرح ذیل استخراج گردیده است:

1-استان فارس در سال 1396 پایین ترین نرخ بیکاری (10.8 درصد) و بالاترین نرخ مشارکت (40.5 درصد)طی سال های 1384 لغایت 1396 داشته است.

2-الف)در سال 1396 تعداد 1109 نفر از تعداد بیکاران استان فارس نسبت به سال 1395 کاهش یافته است (کاهش تعداد بیکاران در استان فارس از 181820 نفر در سال 1395 به 180711 نفر در سال 1396 ) و این در حالیست که این رقم در کشور افزایشی معادل 6808 نفر داشته است(افزایش بیکاران کشور از 3203398 نفر در سال 1395 به 3210206 نفر در سال 1396).

ب)در سال 1396 تعداد 90594 نفر به شاغلین استان فارس اضافه شده است(افزایش شاغلین از 1408894 نفر در سال 1395 به 1499488 نفر در سال 1396) و این رقم سهمی معادل 11.46 درصد از افزایش شاغلین در کشور در مدت مشابه(790561 نفر) را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که در سال 1396، سهم جمعیت 10 ساله و بیشتر استان فارس از کشور 6.29 درصد بوده است(جمعیت 10 ساله و بیشتر فارس 4149007 نفر و این جمعیت برای کشور 65925531 نفر می باشد).

3-استان فارس در سال 1396 برای دومین سال پیاپی، نرخ بیکاری پایین تر از میزان متوسط این نرخ در کشور داشته است.

4-با مقایسه نتایج سال های 1395 و 1396 استان فارس مشاهده می گردد علیرغم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (از 39.4 درصد به 40.5 درصد) نرخ بیکاری کاهش(از 11.4 درصد به 10.8 درصد) یافته است.

5- در سال 1395 رتبه استان فارس در نرخ بیکاری در بین استان های کشور 13 و در سال 1396 رتبه استان 12 بوده است.نرخ های بیکاری به ترتیب صعودی مرتب شده اند به این معنی که هر چه عدد رتبه کوچکتر باشد نرخ بیکاری نیز کمتر خواهد بود.

6-علیرغم اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان از سال 1392 لغایت 1396 بسیار نزدیک به نرخ مشارکت کشور بوده ، نرخ بیکاری استان در طی سالهای مورد اشاره روندی نزولی داشته و از عدد 13.3 به 10.8 درصد کاهش یافته و این در حالیست که این نرخ در کشور طی سالهای مذکور(به استثنای سال 1396) روندی صعودی داشته است.

مشاهده آلبوم تصاویر