سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر محمدصادق مسعودی رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی و رضا ملک نسب مدیر مرکز آموزشی درمانی نمازی با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان نمازی شیراز