سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر حسن نوروزی در برنامه زنده تلویزیونی"کارنامه" از شبکه استانی فارس ارائه داد: کارنامه یکساله عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1399