سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گرفت؛ برگزاری نشست ایجاد هماهنگی و اجرای مناسب قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صورت ویدئو کنفرانس