توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای     تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران
 پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی   اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)
  ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین    احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت
  تامین آمار و اطلاعات تولیدی(سرشماری آمارگیری های نمونه ای)    برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت
  ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)    ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان
   تهیه حساب های منطقه ای   نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان
  تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه آماری)   تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان
   شناسنامه خدمات   توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای