• نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار سال ١٣٩٧استان فارس

  • نرخ تورم كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي استان فارس در فروردين ماه سال١٣٩٨  Address : Iran-Fars Province-Shiraz-Hafezieh Crossroads      Tel :+98(21)-32290931
   Email :info@mpo-fr.ir

All Rights Reserved For Fars Province Management & Planning Organization
Powered by ARAAX co