• دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس در سال 1398

  • بازدید دکتر نوروزی از پروژه های عمرانی شهرستان رستم

  • بازدید دکتر نوروزی از پروژه های عمرانی شهرستان ممسنی