سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جمع 10 نفر از بازنشستگان قدیمی این سازمان عنوان کرد: تجربیات بازنشستگان، چراغ راه کارکنان در سال های پیش رو است