سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

تعمیر و بازسازی استخر سرپوشیده در فاز 1 فسا