سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

احداث مرکزجامع سلامت روستایی پرزیتون فیروزآباد