سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

بازسازی سالن چند منظوره در مجموعه 22 بهمن شیراز