سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

تکمیل فضاهای ورزشی دانشگاه پیام نور داراب