سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

احداث پایگاه سلامت شهری شهرک امام خمینی ارسنجان