سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای والفجر ( گشنگان یا بهاران ) شیراز