سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی

تکمیل بیمارستان 64 تختخوابی احمد بن موسی(ع)-حاج امیر کریمی-شیراز