سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری

  آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه

  کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه

  سال 1398

  سال 1399

  سال 1400