سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری-99

  صورتجلسات

  اولویتهای کارگروه سال99

  تقویم کارگروه

  فلوچارت

وظایف محوله به نهادهای همکار