سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری-1400

  صورتجلسات

  تقویم کارگروه