سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه آماری)

عنوان خدمت

تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی(سالنامه آماری)


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)شرح خدمت

پس از تعيين نيازهاي آماري مرتبط و مشخص نمودن اقلام آماري نشرياتي مانند سالنامه آماري و ساير نشريات آماري، اقلام آماري مورد نياز شناسايي و دستگاه اجرايي متولي توليد آن تعيين ميگردد. و با انجام هماهنگي و مكاتبات با دستگاه مربوطه اطلاعات مورد نياز به صورت الكترونيكي و يا غيرالكترونيكي اخذ مي گردد


مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست رسمي مركز آمار ايران


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: سالیانه

ساعات ارائه خدمت: 24ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

1-ابلاغ الگوي نشريات آماري 2-تعيين دستگاه هاي متولي توليد اقلام آماري و مكاتبه با آنها 3-برگزاري جلسات توجيهي آموزشي كارشناسان آمار دستگاه هاي اجرايي 4-ورود اطلاعات مورد نياز سامانه 5-بررسي صحت اطلاعات در سامانه 6-تاييد اطلاعات در سامانه


مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت آمار و اطلاعات /(اتاق 221) شمااره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت