سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري

عنوان خدمت

راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري


شناسه خدمت

۱۰۰۱۱۷۸۴۰۰ شناسنامه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

اجراي ماده ۳۹ قانون مديريت خدمات كشوري به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان هاي اداري، تخصيص فضاهاي مناسب اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي و تسريع در اجراي مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ۱/۴/۹۰ كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري


مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست دستگاه اجرایی


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 1ماه

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

-1ارائه درخواست دستگاههاي اجرايي به همراه مستندات 2-بررسي درخواست ارائه شده در دبيرخانه كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري 3 - بازديد از محل مورد درخواست دستگاه اجرايي 4-تهيه گزارش درخواستهاي واصله از دستگاههاي اجرايي جهت طرح در كارگروه 5 -برگزاري كارگروه و بررسي درخواستها و مستندات تكميلي 6- ارسال مصوبات كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري استان مبني بر تصويب يا عدم تصويب درخواست به دستگاه اجرايي مرتبط


مسئول ارائه خدمت

چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو شمااره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت