سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور

عنوان خدمت

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به كسب كار(G2B)شرح خدمت

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي اعم از مشاوران، پيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي و شركت هاي انفورماتيك و شركت هاي طرح و ساخت (صنعتي و غير صنعتي)، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت.


مدارک لازم برای انجام خدمت

تكميل فرم ثبت نام شامل: • مشخصات مدير عامل(شامل نام و نام خانوادگي) • مشخصات شركت(شامل شناسه ملي شركت، نام كامل ثبتي شركت، شماره ثبت، نام اختصاري، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادي و ...) • مشخصات محل شركت(شامل كشور/استان/شهر، آخرين آدرس ثبتي، دفتر مركزي، كدپستي، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و ...) • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شركت ۲- تعهد نامه منع مداخله كاركنان دولت و مشمول نبودن ممنوعيت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و شاغل بودن كاركنان تمام وقت شركت متقاضي گواهينامه در همان شركت ۳- مشخصات سهامداران شركت(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلي، سوابق كاري و ...) ۴- مشخصات اعضاي هيئت مديره(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، سمت، مدارج تحصيلي و سوابق كاري) ۵- اطلاعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلي، نام و نام خانوادگي مقام صادر كننده گواهينامه، تاريخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلي، فرست رشته ها و ...) در صورت وجود. ۶- جهت اخذ رتبه تقاضاي رتبه بندي در سربرگ شركت با شماره تلفن و آدرس شركت مي بايستي با آخرين آدرس طبق روزنامه برابر باشد. ۷- مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، رشته، مدارج تحصيلي و سوابق كاري) ۸- اطلاعات مربوط به تجربه كاري پيمانكار(شامل پروژه هاي انجام شده(نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختي(و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعي) در ۳۶ ماه اخير) ۹- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي شركت(شامل موجودي نقدي، سرمايه گذاري كوتاه مدت، سفارشات و پيش پرداخت ها، دارائي هاي ثابت مشهود، درآمد ناخالص پيمانكاري، خالص گردش مالي، خالص دارايي هاي جاري و ...)


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: 24ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

تخصيص پايه ۱ مشاوران ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال تخصص پايه ۲ مشاوران ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال تخصص پايه ۳ مشاوران ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال رشته پايه ۱ پيمانكاران ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ريال رشته پايه ۲ پيمانكاران ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال رشته پايه ۳ پيمانكاران ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال رشته پايه ۴ پيمانكاران ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال رشته پايه ۵ پيمانكاران ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال رشته رتبه ۱ ، ۲ و ۳ انفورماتيكي ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال رشته رتبه ۴ ، ۵ و ۶ انفورماتيكي ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

۱- ثبت اطلاعات در سامانه ۲- كنترل مدارك ۳- صدور گواهينامه


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / مدیریت نظام فنی و اجرایی( اتاق 209)، آقای حسین قنبری شمااره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت