سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمت

نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی استان


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

اعتبارات هزينه اي : نظارت بر عملكرد بودجه (اعتبارات هزينه اي) دستگاه هاي اجرايي استان در قالب سامانه سبا صورت مي پذيرد. بر اين اساس اطلاعات مربوط به تخصيص، پرداختي خزانه، دريافتي خزانه و عملكرد و..... در سيستم مذكور وارد و گزارشات مورد نياز از همين طريق در دسترس بوده و نظارت بر عملكرد بودجه صورت مي پذيرد. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي : نظارت بر عملكرد بودجه (اعتبارات سرمايه اي) دستگاه هاي اجرايي استان در قالب سامانه نظام عمليات عمراني (نظارت ۴) صورت مي پذيرد. بر اين اساس اطلاعات مربوط به پروژه هاي سرمايه اي استان در قالب اعتبار، تخصيص، پرداختي خزانه، عملكرد و..... در سيستم وارد و گزارشات مورد نياز از همين طريق در دسترس بوده و نظارت بر عملكرد بودجه صورت مي پذيرد.


مدارک لازم برای انجام خدمت

اعتبارات هزينه اي : تخصيص، پرداختي خزانه و دريافتي خزانه و عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرايي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي : تخصيص، پرداختي خزانه و عملكرد اعتبارات سرمايه اي دستگاه اجرايي، هماهنگي جهت بازديد از پروژه توسط كارشناس سازمان، ارائه اطلاعات مربوط به نحوه اجراي پروژه و…


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: اعتبارات هزينه اي : ۱۰ روز اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي : حدوداً يك ماه و نيم

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: نظارت بر اعتبارات جاري : نيازي به مراجعه حضوري ندارد نظارت بر اعتبارات سرمايه اي : سه بار


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

دریافت و ورود پیشنهاد تخصیص اعتبارات پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای از دستگاههای اجرایی در سامانه نظارت4 دریافت و ورود پرداختی خزانه اعتبارات پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای از دستگاههای اجرایی در سامانه نظارت4 دریافت و ورود عملكرد اعتبارات پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای از دستگاههای اجرایی در سامانه نظارت4 ورود اطالعات پیشرفت فیزیكی پروژه ها، نحوه اجرا، کیفیت اجرا، انطباق عملكرد با موافقتنامه و... در سامانه نظارت4 کنترل، نظارت و گزارش گیری عملكرد بودجه دستگاههای اجرایی


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه دوم / معاونت هماهنگی برنامه و بودجه /(اتاق 303 تا 314) شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت