سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي

عنوان خدمت

ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي


شناسه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

به منظور اجراي سياستهاي كلي برنامه هاي اصلاح نظام اداري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري عملكرد دستگاه هاي اجرايي در ابعاد عمومي و اختصاصي پايش مي گردد.


مدارک لازم برای انجام خدمت

آمار و اطلاعات پايه نظام اداري بروزرساني شده دستگاه هاي اجرايي شامل ساختار، نيروي انساني، فناوري و راهبردها و برنامه هاي مصوب. مستندات عملكرد مندرج در سامانه مديريت عملكرد استان، گزارش هاي نظارتي موردي در طول سال.


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: در صورت لزوم


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

۱- تدوين شاخص هاي عمومي و اختصاصي ساليانه دستگاههاي اجرايي كشور ۲- ابلاغ شاخص هاي عمومي و اختصاصي ساليانه به دستگاههاي اجرايي كشور ۳- ورود گزارشات خودارزيابي توسط دستگاههاي اجرايي كشور ۴- ارزيابي دستگاههاي اجرايي كشور بر اساس گزارشات خودارزيابي آنها ۵- تقدير از دستگاههاي برگزيده در جشنواره شهيد رجايي 6 - چاپ اطلاعات


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو طبقه دوم/معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی /گروه نوسازی و مدیریت عملکرد / آقای علی شهسواری شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت