سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

ارائه گزارش سالانه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

عنوان خدمت

ارائه گزارش سالانه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی


شناسه خدمت

۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰4 شناسنامه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)


آدرس سامانه


شرح خدمت

گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، روند عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، به‌وسیله شاخص‌های کلان اقتصادی –اجتماعی مورد ارزیابی قرار میدهد. همچنین بررسی روند عملکرد دستگاه‌های دولتی از اهمیت خاصی در گزارش حاضر برخوردار می‌باشد. این گزارش شامل دو بخش عمده وضعیت کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی می‌باشد. بدیهی است پرداختن به شناخت وضعیت کلان استان‌ها و چگونگی پیوند بین بخش‌ها، از شاخص‌های مهم و اساسی در امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای بوده و همبستگی‌های لازم را بین مناطق و کشور به وجود می‌آورد


مدارک لازم برای انجام خدمت

-


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: -

ساعات ارائه خدمت: 24ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری: -


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

مکاتبه با دستگاه های اجرایی جهت تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف بررسی آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاه اجرایی و سالنامه آماری استان جمع بندی و تحلیل آمار و اطلاعات دریافتی دریافت گزارشات تدوین شده از کارشناسان سازمان بررسی، تحلیل و ویرایش گزارشات بخشهای مختلف تهیه، تدوین وتائید نهایی گزارشات مکاتبه با مركز اسناد، مدارك و انتشاراتجهت اخذ فیپا و شابک چاپ کتاب


مسئول ارائه خدمت

بیانیه سطح توافق خدمت