سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

راهبري مشاركت عمومي- خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت

عنوان خدمت

راهبري مشاركت عمومي- خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت


شناسه خدمت

۱۰۰۱۱۷۲۴۱۰0 شناسنامه خدمت


نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)شرح خدمت

راهبری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی از مرحله آماده سازی و توسعه طرح تا زمان خاتمه و تحویل پروژه بر مبنای مقررات ملی و نظارت بر چالش های تامین مالی پروژه ها


مدارک لازم برای انجام خدمت

مستندات استفاده از بودجه استاني جهت پروژه قابل واگذاري


جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 3ماه

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: 3بار


هزینه ارائه خدمت(ریال)

رایگان


نحوه دسترسی به خدمت


مراحل گردش کار

1- دریافت قوانین ، آئین نامه های مربوطه و دستورالعمل اجرای فرآیند واگذاری از سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی استان 2- ارسال کاربرگ های مربوط به پروژه های قایل واگذاری به دستگاههای اجرایی استان 3- برگزاری نسشت با مدیران دستگاههای اجرایی و اعضاء ثابت کارگروه واگذاری استان جهت رفع ابهامات مربوط به فرایند اجرای کار 4-برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مشارکت بخش عمومی –خصوصی 5-دریافت فهرست پروژه های قابل واگذاری دستگاههای اجرایی استان در قالب کاربرگ های مربوطه 6-شرکت در کارگروه واگذاری استان و راهبری فرآیند واگذاری دستگاههای اجرایی جهت : ا- فراخوان شناسایی سرمایه گذار 2- فراخوان انتخاب سرمایه گذار 3- عقد قرارداد با سرمایه گذار 7-بازدید از پروژه های در حال واگذاری به سرمایه گذار قبل از عقد قراداد با سرمایه گذار


مسئول ارائه خدمت

شیراز، چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / علي طيبي /(اتاق 205) شماره تلفن: 07132290931

بیانیه سطح توافق خدمت