سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

کارکنان سازمان

نامنام خانوادگیواحدسمتتلفن ثابتتلفن داخلیایمیل
حسننوروزیحوزه ریاست سازمانرئیس سازمان07132290933405noroozi.h@mpo-fr.ir
محسنفتوحی مهرحوزه ریاست سازمانمسئول دفتر07132290933404fotoohimehr.m@mpo-fr.ir
علیرضارحمانیحوزه ریاست سازمانرئیس حراست07132290931rahimi.m@mpo-fr.ir
مهدیعلیزاده بیدکحوزه ریاست سازمانکارشناس حقوقی07132290931bedak.m@mpo-fr.ir
علیرضارودکیحوزه روابط عمومیرئیس حوزه(رئیس گروه)07132290931rodaki.a@mpo-fr.ir
صادقعدالتی نژادحوزه روابط عمومیکارشناس هماهنگی و پیگیری07132290931107edalati.s@mpo-fr.ir
مهتابفانیدبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استانرئیس دبیرخانه(رئیس گروه)07132283006407faani.m@mpo-fr.ir
علیصارمدبیرخانه شورای نظارت استانمسئول دبیرخانه(رئیس گروه)07132290931sarem.a@mpo-fr.ir
محسنربانی زادهمدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استانمدیر07132273930318rabani.m@mpo-fr.ir
کرامت اللهبدرودمدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استانکارشناس امور فنی و معیارها07132287688bedrood.k@mpo-fr.ir
غلامحسینجوانمردیگروه مشاوران و پیمانکارانرئیس گروه مشاوران و پیمانکاران07132272444211javanmardi.g@mpo-fr.ir
حسینقنبری مهاربوگروه مشاوران و پیمانکارانکارشناس گروه مشاوران و پیمانکاران07132288412209ghanbari.h@mpo-fr.ir
فرزادپیتامگروه نظارت فنیکراشناس گروه نظارت فنی07132290931305peytam.f@mpo-fr.ir
سیدعبدالواحددستارانگروه نظارت فنیکارشناس گروه نظارت فنی07132287688210dastaran.a@mpo-fr.ir
ابراهیمپناهیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیمدیر اداری، مالی و پشتیبانی07132283007204panahi.e@mpo-fr.ir
مرجانبقولی فردمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس مسئول امور اداری07132290931111bagholi.m@mpo-fr.ir
لیلاپارساییمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس امور اداری07132290931307parsaee.l@mpo-fr.ir
سوسنرحیمیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس اسناد و مدارک07132263513-14rahimi.s@mpo-fr.ir
علیامینیگروه فن آوری اطلاعاترئیس گروه فن آوری اطلاعات07132290939203amini.a@mpo-fr.ir
محمداحسان بخشگروه فن آوری اطلاعاتکارشناس فن آوری اطلاعات07132290939203ehsanbakhsh.m@mpo-fr.ir
یاسمنرحمانیگروه فن آوری اطلاعاتکارشناس فن آوری اطلاعات07132290939202rahmani.y@mpo-fr.ir
نصراللهفرشادمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس مسئول امور پشتیبانی07132290931115farshad.n@mpo-fr.ir
مریمپایداریمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس مسئول امور مالی07132284729113paydari.m@mpo-fr.ir
غلامرضابرغشیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیمتصدی امور دفتری و بایگانی07132270272308barghashi.g@mpo-fr.ir
رضاجوانبختگروه آموزش و توانمندسازیرئیس گروه آموزش و توانمندسازی07132281131javanbakht.r@mpo-fr.ir
کلثومحسنیگروه آموزش و توانمندسازیکارشناس گروه آموزش و توانمندسازی07132272438hassani.k@mpo-fr.ir
شهرزادشیخیگروه آموزش و توانمندسازیکارشناس گروه آموزش و توانمندسازی07132262933sheykhi.s@mpo-fr.ir
جاویدروزگارگروه پژوهش و آینده نگریرئیس گروه پژوهش و آینده نگری07132272437rozegar.j@mpo-fr.ir
محمدهادیاکتفائیگروه پژوهش و آینده نگریکارشناس پژوهش و آینده نگری07132262933139ektafaei.m@mpo-fr.ir
احمدعلیافکاریمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی07132284728afkari.m@mpo-fr.ir
محمدعلیشهسواری جوکانیگروه نوسازی اداری و مدیریت عملکردرئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد07132282607shahsavari.m@mpo-fr.ir
نرجس خاتوننیکزادگروه نوسازی اداری و مدیریت عملکردکارشناس توسعه مدیریت07132290931nikzad.n@mpo-fr.ir
مهوندسجادیگروه توسعه منابع انسانیرئیس گروه توسعه منابع انسانی07132272467sajadi.m@mpo-fr.ir
وحیدنظریگروه توسعه منابع انسانیکارشناس توسعه منابع انسانی07132262933141nazari.v@mpo-fr.ir
ماهرخزارعگروه توسعه منابع انسانیکارشناس توسعه منابع انسانی07132288412213zare.m@mpo-fr.ir
الههچراغیمعاونت بودجهمعاون بودجه07132285215309cheraghi.e@mpo-fr.ir
نادرافشارمنشگروه تلفیق برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931afsharmanesh.n@mpo-fr.ir
مسعودفرامرزیگروه تلفیق برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931302faramarzi.m@mpo-fr.ir
مهساعفیفیگروه تلفیق برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزی کشوری07132284731306afifi.m@mpo-fr.ir
یوسفاحمدیگروه امور تولیدی و زیربناییرئیس گروه امور تولیدی و زیربنایی07132284732311ahmadi.y@mpo-fr.ir
فرشادجمشیدی کلانتریگروه امور تولیدی و زیربناییکارشناس برنامه ریزی کشوری07132270272308kalantari.f@mpo-fr.ir
ناهیدعیان بدگروه امور تولیدی و زیربناییکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931307ayanbod.n@mpo-fr.ir
سیدعمادالدینصادقیگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیرئیس گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی07132290931315sadeghi.e@mpo-fr.ir
کورشحبیبیگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931201habibi.k@mpo-fr.ir
بهمنامیرانگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931305amiran.b@mpo-fr.ir
عبدالحمیدسنگیمعاونت آمار و اطلاعاتمعاون آمار و اطلاعات07132283009220ُsangi.a@mpo-fr.ir
سید حسینمکاریگروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمترئیس گروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت07132290931313makari.h@mpo-fr.ir
نیلوفریزدان پناهگروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمتکارشناس محاسبات قیمت07132288412213yazdanpanah.n@mpo-fr.ir
حمیدصحرانوردگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریرئیس گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری07132272441216sahranavard.h@mpo-fr.ir
نصراللهقاسمیگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریکارشناس آمار07132272449229ghasemi.n@mpo-fr.ir
شیلاشاه ولیگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریکارشناس آمار07132282721225shahvali.s@mpo-fr.ir
سعیدرضازارعیگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریکارشناس آمار07132272441219zarei.s@mpo-fr.ir
غلامرضاجمالزادهگروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده هارئیس گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها07132272449217jamalzadeh.g@mpo-fr.ir
نسرینحامیگروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده هاکارشناس آمار عمومی07132262692hami.n@mpo-fr.ir
رزیتاساکیگروه نقشه و اطلاعات مکانیرئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی07132272439226saki.r@mpo-fr.ir
حمیدرضاکشکولی حقیقیگروه نقشه و اطلاعات مکانیکارشناس نقشه برداری07132272439233kashkooli.h@mpo-fr.ir
اسماعیلرضاییحوزه ریاست سازمانمتصدی امور دفتری حراست07132290931224rezaei.e@mpo-fr.ir
محمدرضافتوتحوزه روابط عمومیمسئول روابط عمومی07132290931402fotovvat.m@mpo-fr.ir
رضاموسوی محسنیمعاونت برنامه ریزیمعاون برنامه ریزی07132284323moosavi.r@mpo-fr.ir
سیدحمیدرضاطبیبیگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریرئیس گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری07132290931tabibi.h@mpo-fr.ir
حسینپریوشگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931parivash.g@mpo-fr.ir
اسماعیلجوکارگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931331gis.jokar@gmail.com
زهرااسدسنگابیگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931327sangabi.z@mpo-fr.ir
علیطیبیگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیرئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی07132290931tayebi.a@mpo-fr.ir
سمیهعباسیگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931abbasi.s@mpo-fr.ir
صدیقهقدیمی سروستانیگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931ghadimi.s@mpo-fr.ir
داریوشدارابیدبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانکارشناس برنامه ریزی کشوریdarabi.d@mpo-fr.ir
ارسلانصادقیانگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931206
علیرضارحمن ستایشگروه پژوهش و آینده نگریرئیس گروه پژوهش و آینده نگری07132272443setayesh.a@mpo-fr.ir
علیزارعدبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانرئیس دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان07132290931403zare.a@mpo-fr.ir
مریمابراهیمی منشگروه پژوهش و آینده نگریکارشناس پژوهش و آینده نگری07132290931ebrahimi.m@mpo-fr.ir